Законски прописи:

Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда је усвајен средином 2009. године.

Законски и подзаконски прописи о рибарству и спортском риболову постоје да заштите природу, воду , рибљи фонд и праве спортске риболовце.

Упознајте их добро, требаће вам

НОВА ПРАВИЛА У РИБОЛОВУ:

Министар др Оливер Дулић, донео НАРЕДБУ о установљавању ловостаја за поједине врсте риба на рибарском подручју или делу рибарског подручја и о забрани лова риба које немају прописану величину.

На основу члана 21. став 2. Закона о заштити  и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени гласник РС"  број 36/09),

Министар Животне средине и просторног планирања, доноси

НАРЕДБУ

О МЕРАМА ЗА ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТУ РИБЉЕГ ФОНДА

1. Трајно се забрањује улов за следеће врсте:

- моруна Huso huso;
- сим Acipenser nudiventris;
- паструга Acipеnser stellatus;
- атлантска јесетра Acipenser sturio;
- дунавска јесетра Acipenser gueldenstaedti;
- главатица Salmo marmoratus;
- дунавска харинга Alosa caspia;
- црноморска харинга Alosa immaculata;
- црнка Umbra krameri;
- светлица Leuciscus souffia;
- дримски шарадан Pachychilon pictum;
- лињак Tinca tincа;
- златни караш Carassius carassius;
- све врсте рода Eudontomyzon;
- чиков Misgurnus fossilis;
- све врсте рода Lampetra;
- велики вретенар Zingel zingel;
- мали вретенар Zingel streber;
- рак речни Astacus astacus;
- рак поточни Austropotamobius torrentium.

2. Привремено се забрањује улов за следеће врсте риба, и то у периоду:

- кечига Acipenser ruthenus од 1. марта до 31. маја;
- младица Hucho hucho од 1. марта до 31. августа;
- све врсте пастрмки: поточна Salmo trutta, дримска Salmo farioides, охридска Salmo letnica, македонска Salmo macedonicus, дужичаста Oncorhynchus mykiss и обе врсте златовчица језерска Salvelinus alpinus и поточна Salvelinus fontinalis, од 1. октобра до 1. марта;
- липљен Thymallus thymallus од 1. марта до 31. маја;
- штука Esox lucius од 1. фебруара до 31. марта;
- буцов Aspius aspius од 15. априла до 15. јуна;
- шаран Cyprinus carpio од 1. априла до 31. маја;
- сом Silurus glanis од 1. маја до 15. јуна;
- смуђ Sander lucioperca и смуђ камењар Sander volgensis од 1. марта до 30. априла;
- мрена Barbus barbus од 15. априла до 31. маја;
- деверика Abramis brama од 15. априла до 31. маја;
- плотица Rutilus pigus од 15. априла до 31. маја;
- јаз Leuciscus idus од 15. априла до 31. маја;
- клен Leuciscus cephalus од 15. априла до 31. маја;
- скобаљ Chondrostoma nasus од 15. априла до 31. маја.

3. Забрањује се рекреативни риболов:

 младице, свих врста пастрмки,обе врсте златовчица и липљена током целе године у времену од 21 до 03 часа у периоду летњег рачунања времена, а од 18 до 05 часова у периоду зимског рачунања времена.
Забрањује се рекреативни риболов осталих врста риба током целе године у времену  од 21 до 03 часа у периоду летњег рачунања времена, а од 18 до 05 часова у периоду зимског рачунања времена, осим ако корисник рибарског подручја другачије не одреди.

4. Забрањује се привредни риболов свих врста риба у периоду од 1. априла до 31. маја, осим привредног риболова:

сивог толстолобика Arystichthys nobilis,
белог толстолобика Hypophthalmichthys molitrix,
белог амура Ctenopharyngodon idella
и бабушке Carassius gibelio,
повлачећим мрежарским алатима на удаљености од најмање 30 m од обалне линије.

5. Приликом обављања рекреативног или привредног риболова дозвољен је неограничен лов свих алохтоних врста:

сивог толстолобика Arystichthys nobilis,
белог толстолобика Hypophthalmichthys molitrix,
амура Ctenopharyngodon idella,
Oбе врсте америчког сомића Ictalurus melas и Ictalurus nebulosus,
сунчице Lepomis gibbosus,
амурског чебачока Pseudorasbora parva,
aмурског спавача Perccottus glenii,
великоустог баса  Micropterus salmoides,
бабушке Carassius gibelio,
свих врста рода Neogobius
и краткокљуног шилцета Syngnathus abaster.

6. Забрањује се лов следећих врста чија је дужина мања од наведених, и то:

 - кечига Acipenser ruthenus 40 cm;
- младица Hucho hucho 100 cm;
- поточна пастрмка Salmo trutta 25 cm;
- дужичаста пастрмка Oncorhynchus mykiss 25 cm;
- охридска пастрмка Salmo letnica 40 cm;
- дримска пастрмка Salmo farioides 25 cm;
- македонска пастрмка Salmo macedonicus 25 cm;
- језерска златовчица Salvelinus alpinus 25 cm;
- поточна златовчица Salvelinus fontinalis 20 cm;
- липљен Thymallus thymallus 30 cm;
- штука Esox lucius 40 cm;
- мрена Barbus barbus 25 cm;
- поточна мрена Barbus peloponnesius 15 cm;
- шаран Cyprinus carpio 30 cm;
- деверика Abramis brama 20 cm;
- плотица Rutilus pigus 20 cm;
- јаз Leuciscus idus 20 cm;
- скобаљ Chondrostoma nasus 20 cm;
- клен Leuciscus cephalus 20 cm;
- буцов Aspius aspius 30 cm;
- носара Vimba vimba 15 cm;
- кркуше Gobio spp. 10 cm;
- сом Silurus glanis 60 cm;
- смуђ Sander lucioperca 40 cm;
- смуђ камењар Sander volgensis 25 cm;
- гргеч Perca fluviatilis 10 cm;
- манић Lota lota 25 cm;
- речна шкољка Unio pictorum 8 cm.

7. Рекреативни риболовац може дневно уловити највише 5 kg,аутохтоних врста риба.

8. Ограничава се дневни улов рекреативног риболовца за следеће врсте риба, и то:

1) младица, 1 комад;

2) кечига, манић, све врсте пастрмки, липљен, штука, шаран, сом, смуђ, смуђ камењар и буцов, 3 комада збирно;

3) плотица, јаз, скобаљ, мрена, клен и деверика, 10 комада збирно.

Када један уловљен примерак рибе прелази масу од 5 kg, за све аутохтонe врсте риба, не важи ограничење дневног улова у комадима, већ се у таквим случајевима сматра да је испуњен дневни улов рекреативног риболовца.

9. Дужина рибе мери се праволинијски од врха губице до средине основе репног пераја, а дужина шкољке мери се од једне до друге ивице дуж најдуже осе љуштуре.

10. Риба уловљена у току ловостаја, као и примерци чија је величина мања од прописане овом наредбом мора се одмах, на месту улова, вратити у риболовну воду са што мање оштећења.

11. Одредбе ове наредбе не односе се на рибу која је произведена у рибњацима и на рибу која је увезена.

12. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о установљавању ловостаја за поједине врсте риба на рибарском подручју или на деловима рибарског подручја и о забрани лова риба које немају прописану величину (,,Службени гласник РС”, бр. 17/09 и 36/09).

13. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије” а примењиваће се од 1. јануара 2010. године.

Број 010-00-139/2009-05
У Београду, 2.децембра 2009. године

МИНИСТАР

др Оливер Дулић, с.р.