Дозволе

ДОЗВОЛЕ ЗА 2022

Цена иста као у претходне две године 

У удружењу риболоваца Нишава у улици Југ Богданова број 12, почиње продаја дозвола за 2022. годину, у другој половини децембра месеца

Својим члановима Нишава Ниш продаје дозволе на више месечних рата.

Цена дозволе је:

7.000 динара - Прва категорија - сениори (од 18 до 65 година).

3.500 динара - Друга категорија,- лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60-80%,

600 динара - Трећа категорија - лица са телесним оштећењем од 80% и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60% и више и лица млађа од 18 година.

Чланска карта је 500 динара као што је била и  2019.

Вредност дневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 1.000 динара.
Вредност вишедневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 2.000 динара.

ДОЗВОЛЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

У удружењу риболоваца Нишава у улици Југ Богданова број 12, продаја дозвола за 2021. годину почиње  29. децембра. Више информација на тел: 018 / 4511-270

Својим члановима Нишава продаје дозволе на више месечних рата.

Цена дозволе је:

7.000 динара - Прва категорија - сениори (од 18 до 65 година).

3.500 динара - Друга категорија,- лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60-80%,

600 динара - Трећа категорија - лица са телесним оштећењем од 80% и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60% и више и лица млађа од 18 година.

400 динара - је чланска карта.

Вредност дневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 1.000 динара.
Вредност вишедневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 2.000 динара.

Вредност годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју у заштићеном подручју, за сва лица, износи 4000 динара, осим:

1) за заштићена подручја: Парк природе „Сићевачка клисура”, Специјални резерват природе „Јелашничка  клисура”, Специјални резерват природе „Јерма”, Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја”, Заштићено станиште ,,Бара Трсковача”, Парк природе „Палић”, Специјални резерват природе „Лудашко језеро”, Парк природе „Поњавица” и Предео изузетних одлика „Караш – Нера”, у којима износи 2.000 динара;

2) за заштићена подручја: Парк природе „Златибор” и Парк  природе „Радан”, у којима износи 3.000 динара;

3) за заштићена подручја: Национални парк „Ђердап”, Парк природе "Стара Тиса", код бисерног острва, Специјални резерват "Обедска бара", специјални резерват природе "Горње подунавље" и Специјални резерват природе „Увац”, у којима износи 5.000 динара;

4) за заштићена подручја: Парк природе „Стара планина” , у којима износи 6.000 динара;

5) за заштићено подручје Предео изузетних одлика „Клисура реке Градац”, у коме износи 10.000 динара

ДОЗВОЛЕ ЗА 2020. КАО И У 2019. ГОДИНИ

У удружењу риболоваца Нишава у улици Југ Богданова број 12, почела је продаја дозвола за 2019. годину.

Својим члановима Нишава Ниш продаје дозволе на више месечних рата.

Цена дозволе је:

7.000 динара - Прва категорија - сениори (од 18 до 65 година).

3.500 динара - Друга категорија,- лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60-80%,

600 динара - Трећа категорија - лица са телесним оштећењем од 80% и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60% и више и лица млађа од 18 година.

Чланска карта је 200 динара за разлику од 2019 када је била 500 динара.

Вредност дневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 1.000 динара.
Вредност вишедневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 2.000 динара.

ДОЗВОЛЕ ЗА 2018 ГОДИНУ

У удружењу риболоваца Нишава у улици Југ Богданова број 12, почела је продаја дозвола за 2018. годину.

Својим члановима Нишава Ниш продаје дозволе на више месечних рата.

Цена дозволе је:

6.000 динара - Прва категорија - сениори (од 18 до 65 година).

3.000 динара - Друга категорија,- лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60-80%,

600 динара - Трећа категорија - лица са телесним оштећењем од 80% и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60% и више и лица млађа од 18 година.

500 динара - је чланска карта.

Вредност годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју у заштићеном подручју, за сва лица, износи 4000 динара, осим:

1) за заштићена подручја: Парк природе „Сићевачка клисура”, Специјални резерват природе „Јелашничка клисура”, Специјални резерват природе „Јерма”, Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја”, Заштићено станиште ,,Бара Трсковача”, Парк природе „Палић”, Специјални резерват природе „Лудашко језеро”, Парк природе „Поњавица” и Предео изузетних одлика „Караш – Нера”, у којима износи 2000 динара;

2) за заштићена подручја: Национални парк „Ђердап” и Специјални резерват природе „Увац”, у којима износи 5000 динара;

3) за заштићено подручје Предео изузетних одлика „Клисура реке Градац”, у коме износи 10000 динар

Вредност дневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 1000 динара.
Вредност вишедневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 2000 динара.

ИЗВОД ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ РИБЉЕГ ФОНДА
РИБОЛОВ
2. Рекреативни и спортски риболов
Општи услови

Члан 38
Рекреативним риболовом може да се бави лице на основу дозволе за обављање рекреативног риболова (у даљем тексту: риболовац).
Лица млађа од 14 година могу обављати рекреативни риболов без дозволе у присуству лица са дозволом за обављање рекреативног риболова.

Дозвола за рекреативни риболов

Члан 39
Дозволу за рекреативни риболов за календарску годину (годишња дозвола), за један дан (дневна дозвола), односно за више дана, а највише до седам дана (вишедневна дозвола) издаје корисник.
Годишња дозвола за рекреативни риболов важи на свим риболовним водама Републике Србије, уз чланску карту риболовне организације.
Корисник може издати доплатну дозволу за рекреативни риболов, која важи уз годишњу, за обављање рекреативног риболова на појединим деловима рибарског подручја, у складу са категоризацијом риболовних вода.
Корисник издаје дозволу у јединицама локалне самоуправе које се налазе на територији рибарског подручја за које корисник има уговор о уступању на коришћење.
Дозволу за рекреативни риболов лице купује у месту пребивалишта.
Министар ближе прописује садржину обрасца дозволе из ст. 1. и 3. овог члана.

Издавање дозволе за рекреативни риболов

Члан 40
За издавање дозволе из члана 39. став 2. овог закона плаћају се трошкови издавања дозволе чију висину одређује министар најкасније до 1. септембра текуће године за наредну годину.
Висину трошкова издавања доплатне дозволе из члана 39. став 3. овог закона одређује корисник у складу са категоризацијом риболовних вода и она је приход корисника.

Испит за риболовца

Члан 41
Корисник организује и спроводи едукацију риболоваца.
Министар даје сагласност на програм едукације из става 1. овог члана.

Ограничавање рекреативног риболова

Члан 42
Корисник може програмом управљања рибарским подручјем, односно посебним актом одредити случајеве у којима се може ограничити или забранити рекреативни риболов на рибарском подручју, односно употребу појединих риболовних алата, опреме и средстава за рекреативни риболов, уз сагласност министра.
Корисник је дужан да о ограничењима из става 1. овог члана јавно обавести све заинтересоване за обављање рекреативног риболова.
Риболовац је дужан да поштује ограничења из става 1. овог члана.
Министар ближе прописује начин, алате, опрему и средства којима се обавља рекреативни риболов.

Евиденција улова риболоваца

Члан 43
Риболовац је дужан да води евиденцију о улову, на јединственом обрасцу чији изглед и садржину прописује министар.
Евиденцију улова риболовац доставља кориснику на крају текуће године.
Корисник не може издати дозволу за текућу годину риболовцу који није доставио евиденцију улова за претходну годину.
Подаци из евиденције улова риболоваца саставни су део годишњег извештаја корисника.

Спортски риболов

Члан 44
Корисник је дужан да на рибарском подручју дозволи такмичења - спортски риболов под условима утврђеним програмом управљања рибарским подручјем и прописом о категоризацији риболовних вода.
Риболовне организације обавезне су да за извођење својих такмичења траже одобрење од корисника рибарског подручја на коме обављају такмичења и услове обављања такмичења.
Организатор такмичења обавезан је да обезбеди да сви учесници такмичења на дан такмичења имају одговарајуће дозволе за рекреативни риболов.
Риболовне организације обавезне су да своје такмичење организују у складу са мерама заштите и очувања рибљег фонда прописаним овим законом.